Asukasopas

Asukasopas

Asukkaan oppaan voit ladata ylhäältä vasemmassa laidassa olevasta laatikosta "Lataa asukasopas".

KOY Kummun Kodit on Outokummun kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö omistaa yli 500 vuokra-asuntoa Outokummun kaupungin alueella.

Tähän oppaaseen olemme koonneet asukkaan näkökulmasta hyödyllistä tietoa sekä ohjeita heidän asumiseensa liittyen. Opas sisältää mm. vuokrasopimukseen sekä asukkaiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä olennaisia asioita.

 

Vuokrasopimus ja asuntoon muuttaminen

 

Vuokrasopimus ja vuokravakuuden toimittaminen

Vuokrasopimus allekirjoitetaan Kiinteistö Oy Kummun Kotien asiakaspalvelussa ennen muuttoa. Sopimus tehdään kahtena kappaleena, toinen vuokranantajalle ja toinen vuokralaiselle. Sopimus sisältää huoneenvuokralain (481/95) mukaiset vuokrasuhteen ehdot. Sopimus on voimassa ensin ensimmäiset kolme kuukautta määräaikaisena ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana ellei sopijapuoli ilmoita viimeistään 14 päivää ennen määräajan päättymistä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle halustaan vedota sopimuksen määräaikaisuuteen.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

 

Asuntotarkastus

Talohuoltomme on tarkastanut asunnot edellisen asukkaan poismuuton jälkeen. Mikäli uusi asukas huomaa muutettuaan asunnossa puutteita tai vikoja, tulee niistä ilmoittaa talohuoltoon tai asiakaspalveluumme välittömästi.

 

Avaimet

Asiakaspalvelumme luovuttaa asukkaille avaimet vuokrasopimusta vastaan. Vuokralainen vastaa kaikista hänelle luovutetuista avaimista. Kaikki asunnon avaimet on palautettava asukkaan muuttaessa pois. Mikäli avaimia on kadonnut tai katoaa, sarjoitetaan asunto uudelleen asukkaan laskuun.

 

Ovenavaus

Ovenavausmaksu päivällä arkisin klo 7.00 – 16.00 on 20 €/kerta sekä muuna aikana ja viikonloppuisin 40 €/kerta. Ovenavauksesta huoltomies antaa laskun käynnin yhteydessä.

Saunavuorojen ja autopaikkojen varaukset sekä muut sopimukset

Saunavuoron voi varata asiakaspalvelustamme. Saunamaksu suoritetaan vuokranmaksun yhteydessä. Mikäli maksu puuttuu viitepankkisiirrosta, sen voi lisätä siihen itse tai pyytää uudet tilisiirrot asiakaspalvelustamme. Saunavuorot ovat vakiovuoroja, eli maksu on suoritettava, vaikka jollain viikolla ei vuoroaan käyttäisi.

Autopaikkoja voi varata ja irtisanoa asiakaspalvelumme kautta. Autopaikkaan liittyvät avaimet jätetään pois muutettaessa muiden avainten mukana asiakaspalveluumme. Lämmitystolppa on pidettävä aina lukittuna. Mikäli autoa ei lämmitetä, lämmityskaapeli on poistettava tolpasta sähköiskuvaaran takia. Talohuollollamme on oikeus poistaa irrallaan oleva kaapeli.

Asukkaan on tehtävä asuntoon sähkösopimus. Sähkön toimitussopimus Outokummun Energia Oy:n kanssa tehdään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakaspalvelussamme. Asukas saa itse valita sähkönmyyjän.

 

Asukkaan velvollisuudet ja oikeudet

 

Vuokranmaksu

Vuokran ja muiden maksujen eräpäivä on kunkin kuukauden viides (5.) päivä. Maksu tulee suorittaa vuokranantajan pankkitilille käyttäen sitä varten toimitettua pankkisiirtoa ja siinä olevaa maksuviitettä. Mikäli vuokralainen ei suorita vuokraa tai muita maksuja eräpäivään mennessä, viivästyneen koron perinnästä veloitetaan perintäkulua 5 euroa perintäkerralta sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Yhtiö ryhtyy perintätoimiin, jos vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun. Maksamattomista vuokrista haetaan käräjäoikeuden häätö- ja perintätuomio ja se toimitetaan ulosottoon täytäntöön pantavaksi. Oikeudellisen perinnän kulut tulevat vuokralaisen maksettaviksi. Oikeuskäsittely aiheuttaa asunnon menetyksen ohella häiriömerkinnän luottotietoihin.

Mikäli vuokralaisella on vaikeuksia vuokranmaksussa, asiasta tulee olla välittömästi yhteydessä vuokranantajaan, outokummun.vuokratalot@outokummunkaupunki.fi tai puh. 050 371 6726.

 

Asunnon hoitaminen

Asukkaan on pidettävä hyvää huolta asunnostaan.

Kaikki asukkaan itse tekemät tai ulkopuolisella teetättämät huoneiston korjaus- ja muutostyöt on kielletty. Asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi talohuollolle asunnon vahingoittumisesta tai asunnoissa ilmenevistä vioista esim. tihkuvuodot, vesivuodot ja rikki menneet sähkölaitteet. Tällä tavoin vältetään isoimmat vahingot.

Asukas joutuu korvausvastuuseen, jos hän on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa huoneistolle tai kiinteistön rakenteille.

Asukkaiden omaisuus ei kuulu yhtiön kiinteistövakuutusten piiriin, vaan asukkaan on otettava kotivakuutus oman irtaimistonsa turvaksi. Yhtiö on vakuuttanut rakennuksen ja siihen kiinteästi liittyvät rakenteet.

Palovaroittimen hankkiminen, huolto ja pattereiden vaihto kuuluu asukkaalle. Grillaaminen ja avotulen tekeminen parvekkeella on kielletty.

Asukas ei saa ilman yhtiön lupaa luovuttaa huoneistoa kokonaisuudessaan toisen käytettäväksi. Mikäli asukas esim. työn, opiskelun tai muun perustellun syyn takia haluaa luovuttaa huoneiston määräajaksi toiselle, siihen on pyydettävä kirjallinen lupa vuokranantajalta. Lupa voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi.

 

Järjestyshäiriöt

Jos asukas ei noudata järjestyssääntöjä ja täten häiritsee muiden asumista, on asiasta ensin pyrittävä keskustelemaan häiriön aiheuttajan kanssa. Jos keskustelu ei auta tai siihen ei ole mahdollisuutta ja häiriö jatkuu, on asiasta syytä tehdä kirjallinen valitus perusteluineen asiakaspalveluumme.

Vaikeassa häiriötapauksessa on pyydettävä virka-apua suoraan poliisilta ja ilmoitettava siitä lisäksi asiakaspalveluumme.

Nettisivuillamme kohdasta asuminen --> järjestyssäännöt; löydät säännöt, jotka on laadittu kaikkien asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Kaikkien yhteinen etu on, että sääntöjä noudatetaan.

 

Vuokrasuhteen päättyminen ja poismuutto

 

Vuokrasopimus päättyy, kun vuokrasopimus irtisanotaan tai puretaan tai kun määräaikainen sopimus päättyy. Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaisen irtisanoessa yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanomisaika alkaa seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona vuokralainen on tehnyt kirjallisen irtisanomisilmoituksen ja toimittanut ilmoituksen asiakaspalveluumme. Tulostettava irtisanomislomake löytyy Internet-sivustoltamme tai irtisanomisen voi tehdä myös sähköisesti.

Poismuuttavan on tehtävä huoneistossa loppusiivous. Asunnon tarkastuspäivänä huoneiston on oltava tyhjä, siivottu ja huoneiston kaikkien avainten on oltava luovutettuna asiakaspalveluumme. Poismuuttava asukas ei saa suoraan luovuttaa avaimia huoneiston uudelle asukkaalle.

 

Vakuusmaksun palautus

Vakuusmaksu palautetaan poismuuttavan vuokralaisen ilmoittamalle pankkitilille kahden viikon kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä edellyttäen, että asunnon:

  • muuttosiivous on tehty huolellisesti
  • asukas on palauttanut kaikki avaimet asiakaspalveluun
  • asuntotarkastus on pidetty eikä siinä ole ollut huomautettavaa
  • asukkaalla ei ole vuokrarästejä tai muita avoimia maksuja

Muussa tapauksessa vakuus tai osa siitä voidaan käyttää saatavien kuittaamiseen. Vakuudelle ei makseta korkoa.

 

Vuokranmääritysperiaatteet

 

Kiinteistö Oy Kummun Kodit on ns. yleishyödyllinen yhteisö. Yhtiö toimii aravalainsäädännön ja ns. aravarajoituslain (1190/93) mukaisesti omakustannusperiaatteella.

Vuokria peritään asukkailta enintään se määrä, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Vuokra muodostuu pääoma- ja hoitomenoista. Pääomamenoja ovat mm. lainojen korot ja lyhennykset, vuosimaksut ja kiinteistöistämme tehtävät poistot. Hallintomenoja ovat mm. isännöinti- ja hallintokulut, varaukset vuosittaisiin korjauksiin sekä maanvuokrat ja kiinteistöverot. Hoitokuluja aiheuttavat mm. kiinteistösähkö, vesi- ja jätevesi, lämmitys, jätehuolto, korjaukset ja kunnossapito, ulkoalueiden hoito, huoltopalvelut, vakuutukset ja mm. pienet asukastoimintaan liittyvät kulut. Pääomamenot on tasattu yhtiökohtaisesti, mutta hoitomenot ovat talokohtaisia.

Alueittain vuokrat on jyvitetty pääpiirteittäin siten, että mitä lähempänä kaupungin keskustaa talo sijaitsee, sitä korkeampi on m² -vuokra. Myös asuntokohteen kunto vaikutta jyvitettyyn vuokraan. Huoneistoittain jyvitys toimii pääpiirteittäin siten, että korkein m²-vuokra on yksiöissä ja alhaisin suurissa perheasunnoissa.

Vuokran muutoksista ja niiden perusteista ilmoitetaan asukkaille kirjallisesti. Uusi vuokra tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä seuraavan kuukauden alusta.

Hinnoittelun uudistamiseen tähtäävää kysynnän ja tarjonnan välistä tarkastelua on tehty vuoden 2016 aikana matalalla käyttöasteella olleiden suurten perheasuntojen kohdalla. Tämän tarkastelun pohjalta jyvitettyä vuokraa tullaan madaltamaan suurimpien huoneistojemme osalta vuoden 2017 alkupuolella. Kysymällä asiakaspalvelustamme saatte tarkempaa tietoa em. kohteista.

 

Asukasdemokratia

 

Asukasdemokratian ja asukastoiminnan tarkoituksena on antaa asukkaillemme vaikutusmahdollisuuksia ja päätösvaltaa heidän omaa asumistaan koskevissa asioissa. Tavoitteena on lisätä asumisen viihtyvyyttä sekä edistää talojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Toiminta alkaa asukkaasta. Asukaskokous kutsutaan koolle kerran vuodessa ja lisäksi erikseen tarvittaessa. Asukaskokous valitsee omat edustajansa, nykyisellä hallituskaudella kaksi (2), yhtiön hallitukseen, jotka toimivat asukkaiden äänenä ja linkkinä yhtiön päätöksenteossa.

Lisäksi olemme ottaneet vuodesta 2016 käyttöön joka keväisen asukaskyselyn, johon vastaamalla voit vaikuttaa palveluihimme ja antaa palautetta niiden laadusta osa-alueittain: asiakaspalvelu, yleisilme ja viihtyisyys, kiinteistöhuolto, vuokrataso jne. Pidämme vastauksianne suuressa arvossa, joten toivoisimme, että vastaatte kyselyyn. Vastaaminen on mahdollista paperi- tai Internet-lomakkeilla. Kyselyt tekee ulkopuolinen tutkimusyhtiö, joten vastaukset käsitellään anonyymisti eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. Kohdekohtaisia tietoja raportoidaan meille vain, jos kohteesta on saatu yli viisi (5) vastausta.